ค้นหาห้องเรียน

รหัสวิชา ตอนเรียน ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน QR CODE : Line กลุ่มเรียน
2716304 01 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716304 02 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716304 03 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716304 04 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716304 05 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716304 06 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716304 07 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716304 08 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716304 09 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716304 10 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716304 11 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716304 12 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716304 13 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716304 14 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716304 15 CUR DEV INST DES คณาจารย์
2716600 01 PEDAGOGICAL SCI คณาจารย์
2716600 02 PEDAGOGICAL SCI คณาจารย์
2716600 03 PEDAGOGICAL SCI คณาจารย์
2718362 01 MTD TCH EL ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า
2719115 01 DEV THAI LIT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สร้อยสน สกลรักษ์
2722221 01 TH CULT GLOB ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร หงส์พนัส
2725258 01 ENG LIT TCHR ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ เอกโยคยะ
2725278 01 PHONE PRONUN TCHR ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ
2725373 03 COM ENG TCHR ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ เอกโยคยะ
2725373 04 COM ENG TCHR ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ เอกโยคยะ
2725373 05 COM ENG TCHR ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ เอกโยคยะ
2725373 08 COM ENG TCHR ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ
2725373 09 TH CULT GLOB ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ
2725373 10 COM ENG TCHR ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ
2725439 01 MEDIA RES ENG TCHR ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ
2725258 01 ENG LIT TCHR ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ เอกโยคยะ
2725371 01 ENG INTER CUL COM อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา ภัทรวรธรรม
2725373 11 COM ENG TCHR อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา ภัทรวรธรรม
2725373 12 COM ENG TCHR อาจารย์ ดร.ณัฐธิดา ภัทรวรธรรม
2725610 01 FOUND LANG INST ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภัสรา ชินวรรโณ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ เอกโยคยะ
2725610 12 FOUND LANG INST ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ เอกโยคยะ
2736106 01 ART APPRECIATION อาจารย์ ดร.สริตา เจือศรีกุล
2736222 01 SURVEY OF WEST ART อาจารย์ ดร.สริตา เจือศรีกุล
2736242 01 ART ACT ELEM TCHR อาจารย์สมใจ จงรักษ์วิทย์
2736310 01 COMMERCIAL DESIGN ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์
2736340 01 ADV COMP GRA ED II ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์
2736341 01 ADV COSTUME DESIGN ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์
2737110 01-03 MUS APPRECIATION อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์
2746292 01 EDU SUS DEV ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
2746292 02 EDU SUS DEV ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ทับพร
2746292 05 EDU SUS DEV อาจารย์ ดร.ดวงกมล บางชวด
2746292 06 EDU SUS DEV ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
2746502 01 PRIN ED SUS DEV ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
2746502 02 PRIN ED SUS DEV ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก
2750178 01 LLL คณาจารย์
2750298 01-02 EIPC ENG ENH LD คณาจารย์
2755604 01 RES INN DEV ED II คณาจารย์
2755701 01 RES INN DEV ED III คณาจารย์
2756603 01 ED RES METH ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
2756603 02 ED RES METH รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
2756603 03 ED RES METH รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ
2756603 04 ED RES METH ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
2756603 05 ED RES METH ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
2756604 01 RES METH ED I รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ
2756604 02 RES METH ED I รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี แกมเกตุ
2756640 01 RES METH ED I คณาจารย์
2756647 01 DA COL INS DIGI ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
2757308 01 LRN MEA EVA ED QA รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
2757308 02 LRN MEA EVA ED QA รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
2757308 03 LRN MEA EVA ED QA รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
2757308 04 LRN MEA EVA ED QA รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
2757308 05 LRN MEA EVA ED QA รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
2757308 06 LRN MEA EVA ED QA รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
2757308 07 LRN MEA EVA ED QA อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล
2757308 08 LRN MEA EVA ED QA อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล
2757308 09 LRN MEA EVA ED QA อาจารย์ ดร.กิตติทัศน์ หวานฉ่ำ
2757308 10 LRN MEA EVA ED QA อาจารย์ ดร.กิตติทัศน์ หวานฉ่ำ
2757308 11 LRN MEA EVA ED QA อาจารย์ ดร.กิตติทัศน์ หวานฉ่ำ
2757308 12 LRN MEA EVA ED QA อาจารย์ ดร.กิตติทัศน์ หวานฉ่ำ
2757604 01 PERF AUTH ASSMT รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
2757607 01 PRO EVA MET TECNO ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี,อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล
2757701 01 MEAS PSY THEO รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ
2757702 01 GT IRT ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี,อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล
2757703 01 THEO ISS PRO EVA ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี,อาจารย์ ดร.ณภัทร ชัยมงคล
2758501 01-07 STAT INFO ED คณาจารย์
2758607 01 FUND STAT DAT SCI อาจารย์ ดร.ประภาศิริ รัชชประภาพรกุล
2758682 01 STAT DAT ANAL I อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
2758682 02 STAT DAT ANAL I อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
2758501 01 STAT INFO ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
2758501 02 STAT INFO ED อาจารย์ ดร.ประภาศิริ รัชชประภาพรกุล
2758501 03 TH CULT GLOB อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
2758501 04 STAT INFO ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร
2758501 05 STAT INFO ED อาจารย์ ดร.ลภัสพิชชา สุรวาทกุล
2758501 06 STAT INFO ED อาจารย์ ดร.วัชรศักดิ์ สุดหล้า
2758607 01 FUND STAT DAT SCI อาจารย์ ดร.ประภาศิริ รัชชประภาพรกุล
2759120 01 SEN INCL ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิดา ทินมาลา,อาจารย์ ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ
2759140 01 SIGN LANGUAGE ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิดา ทินมาลา
2759145 01 KNOW YOURSELF ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร วินทะไชย์
2759147 01 CAR SUPPORT STUD คณาจารย์
2759212 01 GRP PROC TCHR อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์
2759218 01 ED PSY SP ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร วินทะไชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
2759218 02 ED PSY SP ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
2759218 03 ED PSY SP ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
2759218 04 ED PSY SP ED อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
2759218 05 ED PSY SP ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร วินทะไชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
2759218 06 ED PSY SP ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
2759218 07 ED PSY SP ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
2759218 08 ED PSY SP ED อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
2759218 09 ED PSY SP ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร วินทะไชย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม
2759218 10 ED PSY SP ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม
2759218 11 ED PSY SP ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม
2759218 12 ED PSY SP ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม,อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์
2759218 13 ED PSY SP ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร วินทะไชย์,อาจารย์ ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ
2759218 14 ED PSY SP ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ,อาจารย์ ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ
2759218 15 ED PSY SP ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา,อาจารย์ ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ
2759218 16 ED PSY SP ED อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์,อาจารย์ ดร.วาทินี อมรไพศาลเลิศ
2759218 17 ED PSY SP ED ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม
2759260 01 BRAILLE ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิดา ทินมาลา
2759264 01 ED SUP LRN INT DIS ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุสิดา ทินมาลา
2759265 01 ED SUP LRN LD ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม
2759285 01 INTR SOCIAL PSY ED อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา ทุมมานนท์
2759287 01 PSY TCH STD SP ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ หัสดี
2759355 01 THE COUNSEL GUID ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
2759612 01 GUID COUN ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ
2765132 01 COMP GRAPHIC ANIMA อาจารย์พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์
2765142 01 ICT LRN รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ
2765205 07 INNO ICT FOR LRN รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ
2765240 01 DIG PUB PROD EDU ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์
2765341 01 RES WEB DES LRN รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ
2765602 01 EMERG ECT รองศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ กรณีกิจ
2758682 01 STAT DAT ANAL I อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
2758682 02 STAT DAT ANAL I อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน
2796200 01-07 ART FOR LIFE QUAL คณาจารย์